1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

30 października 2023

08 listopada - Czwarty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Dzień Czwarty

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha  Świętego 

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

 

"Jezus Chrystus, Mądrość́ Przedwieczna, jest wszystkim, czego możecie i powinniście pragnąć́. Pragnijcie Go, szukajcie Go, gdyż jest On tą jedyną i drogocenną perłą, dla kupienia której powinniście bez trudu sprzedać́ wszystko, co posiadacie."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Miłość Mądrości Przedwiecznej 9, Warszawa, 2017, s. 27.

 

 

 

Bóg ukazuje nam przez osobę Maryi, że najważniejszym w życiu jest przyjęcie Jezusa, otwarcie serca na Jego obecność, powiedzenie swojego fiat na najwspanialszą propozycję Boga, największy dar, jakim jest Jego Syn. Do tego trzeba nam wiary, ufności i miłości. Nasze przyjęcie Jezusa, nasze TAK wymaga poświęcenia i ofiary, rezygnacji z własnego egoizmu, z własnych wizji szczęścia. Jest oddaniem się jak u Maryi, bez zastrzeżeń, bez kalkulacji, bez stawiania warunków, bez żadnego, ale, całkowite zdanie się na Boga, ufna i milcząca zgoda na Jego wolę, która nie wiemy do końca jaka będzie, której czasem nie potrafimy zrozumieć, gdyż nie daje odpowiedzi na nasze pytania, nie rozwiewa wszystkich naszych wątpliwości. Każdy z nas przeszedł w swoim życiu niejedno zwiastowanie, niejedną sytuację, w której stanął przed wolą Boga wysoką jak mur, trudny do przeskoczenia, zagmatwaną jak labirynt. Pomimo stawianych pytań nie wszystko było jasne i proste. Bogu jednak nie chodziło o to, byśmy wszystko zrozumieli, lecz zgodzili się na Jego wolę, powiedzieli Mu tak i zdali się na Niego. Zwiastowanie nie było dla Maryi kursem przygotowawczym do stania się Matką Zbawiciela, lecz zaproszeniem Boga w nieznane, w życie, które będzie modelował On sam, na drogę, którą On poprowadzi. I za to Ją kochamy, i podziwiamy, że choć wielka w naszych oczach, wciąż pozostaje Małą i Pokorną, nic nieznaczącą, choć wiele znaczącą Miriam, Napawająca Radością nasze serca.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

 

 

Postępować przed Bogiem w prawdzie i pokorze

"Pan: Synu, postępuj przede mną w prawdzie i poszukuj mnie zawsze w prostocie swego serca. Kto postępuje przede mną w prawdzie, ustrzeże się od złych napaści i prawda go wyzwoli od uwodzicieli i obleg ludzi niegodziwych. Jeśli prawda cię oswobodzi, prawdziwie będziesz wolny i nie będziesz dbał o słowa ludzi bez pokrycia.

Sługa: Panie, prawdziwe to! Jak mówisz, tak, proszę, niech się stanie ze mną. Niech mnie Twoja prawda pouczy. Ona niech mnie strzeże i zachowa aż do zbawiennego końca.

Niech ona mnie wyzwoli od wszelkiego złego uczucia i nie uporządkowanej miłości, a będę postępował z Toba w wielkiej wolności serca.

Pan: Ja cię pouczę, mówi Prawda, co jest słuszne przede mną i co mi się podoba.

Myśl o swoich grzechach z wielkim smutkiem i wstrętem i nigdy nie sądź, ze jesteś czymś ze względu na dzieła twoje. Tak naprawdę jesteś grzesznikiem i podległy wielu namiętnościom oraz w nie uwikłany. Z siebie samego dążysz zawsze do nicości, szybko upadasz, szybko zostajesz pokonany, szybko popadasz w zamieszanie wewnętrzne, szybko się rozleziesz. Nie masz niczego, z czego mógłbyś się chlubić, a wiele rzeczy, które powinny cię przejmować poczuciem nędzy. O wiele bowiem jesteś słabszy, niż możesz to pojąć. Niech wiec nic nie wydaje ci się wielkie z tych rzeczy, które czynisz. Niech nic nie jawi ci się jako wspaniałe, cenne i godne podziwu, godne uznania, wzniosłe, prawdziwe godne pochwały i pragnienia, jak tylko to, co jest wieczne.

Niech nade wszystko podoba ci się wieczna Prawda, niech ci się nigdy nie podoba twoja największa lichość.

Niczego tak się nie bój, niczego tak nie gań i od niczego tak nie uciekaj jak od twoich wad i grzechów, które bardziej powinny się nie podobać niż jakiekolwiek szkody materialne.

Niektórzy postępują przed mną nieszczerze, lecz powodowani pewną ciekawością i zuchwalstwem, chcą znać moje tajemnice i rozumieć wzniosłe rzeczy Boże, zaniedbując siebie i swoje zbawienie. Ci – jestem im przeciwny- często upadają w wielkie pokusy i grzechy z powodu swojej pychy i ciekawości. Bój się sądów Bożych, lękaj się gniewu Wszechmocnego. Nie roztrząsaj zaś dzieł Najwyższego, lecz badaj swoje niegodziwości, w jak wielu zawiniłeś i jak wiele dobrych rzeczy zaniedbałeś.

Jedni opierają swoją pobożność tylko na książkach, inni na obrazach, inni zaś na zewnętrznych znakach i figurach.

Niektórzy mają mnie w ustach, lecz mało w sercu.

Są też tacy, którzy oświeceni rozumem i oczyszczeni uczuciem zawsze wzdychają do wiecznych rzeczy. Ciężko im słuchać o rzeczach ziemskich. Ubolewając, służą potrzebom doczesnym. I ci rozumieją, co duch prawdy w nich mówi.

Uczy ich bowiem gardzić rzeczami ziemskimi i kochać rzeczy niebieskie, nie dbać o świat i dniem i nocą pragnąć nieba."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, III, 4, s.135-138

 

 

 

Modlitwy:

 

Przybądź Duchu Święty

 

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

Ave maris Stella

 

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!