1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

30 października 2023

13 listopada - Dziewiąty dzień przygotowania do zawierzenia  

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Dzień Dziewiąty

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha  Świętego 

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

 

"Postępowanie takiego życiowego mędrca opiera się na poczuciu honoru, na tym, „co oni powiedzą”, na zwyczaju, na dobrej kuchni, na korzyści, na robieniu ważnych min, na zabawianiu towarzystwa. Oto siedem niewinnych – w jego mniemaniu – pobudek, którymi się kieruje, by wieść spokojne życie. Są też szczególne cnoty, które wywyższają go pośród światowców, takie jak brawura, subtelność, dyplomacja, umiejętne postępowanie, galanteria, uprzejmość, wesołość. Uważa za wielki grzech: obojętność, głupotę, ubóstwo, prostactwo, bigoterię."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Miłość Mądrości Przedwiecznej 77, Warszawa, 2017, s. 85.

 

Mówi się, że wszystko w naszym życiu zależy od woli Bożej, że jako chrześcijanie mamy żyć i wypełniać wolę Boga. To prawda, gdyż całe nasze życie pochodzi od Pana i ku Niemu powinno nieustannie zmierzać. Czasem jednak trudno tę wolę rozeznać, a nawet gdy się rozezna, niełatwo wprowadzić ją w życie, ponieważ sprzeciwia się naszej woli, pragnieniom, marzeniom, wizjom szczęścia, a czasem wręcz szokuje nas zachowanie Boga, który tak a nie inaczej decyduje o naszym życiu. Decyduje to może zbyt mocno powiedziane, raczej proponuje, zaprasza, ponieważ Bóg do niczego nie przymusza. On po prostu proponuje nam swoją drogę, którą, jeśli wybierzemy, będziemy pewni, że nie zbłądzimy. Doskonałym przykładem tej prawdy jest scena Zwiastowania. Widzimy w niej Boga, który przez Anioła obwieszcza swoją wolę, a z drugiej strony Maryję, która słucha, zadaje pytania, rozeznaje i podejmuje ostateczna decyzję, podejmuje świadomie i dobrowolnie. Nie ma tu miejsca na żaden przymus, nie padają słowa takie jak: Maryjo, musisz stać się Matką Syna Bożego; Maryjo rozkazuję ci jako Bóg byś przyjęła mojego Syna do swego łona. Bóg nie chce zniewalać, lecz zbawiać. Jego wola ma za cel wszystkich nas zbawić. Dlatego gdy ktoś pyta mnie: jaka jest wola Boża na moje życie, zawsze mówię: twoje zbawienie, twoje uświęcenie. Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że świętość to pierwsze i najważniejsze powołanie człowieka, które jest mu dane, lecz także zadane. W księdze Izajasza znajdujemy takie słowa: świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, mówi Pan. Kiedy Bóg zwiastował Maryi swoją odwieczną wolę, dotyczyła ona tylko jednego, mianowicie zbawienia. Anioł powiedział Maryi: On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A zatem to jest najważniejsza wola Boga, Jego pierwsze i największe pragnienie, ponieważ jeśli ty się nie zbawisz, to cała Męka i Śmierć Jezusa, cały Jego trud pójdą na marne. Bez ciebie niebo będzie puste, nawet choćby było najpiękniejsze.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

 

Czyste serce i prosta intencja

"Dwa skrzydła unoszą człowieka ponad ziemskimi sprawami, mianowicie: prostota i czystość. Prostota powinna być w zamiarach, czystość w uczuciach. Prostota dąży do Boga, czystość Go ogarnia i w Nim smakuje. Żadna dobra czynność nie będzie ci stać za zawadzie, jeśli wewnątrz będziesz wolny od nieuporządkowanego uczucia. Jeżeli nie zmierzasz do niczego innego i niczego innego nie szukasz, jak tylko Bożego upodobania i pożytku bliźniego, będziesz zażywał wewnętrznej wolności. Gdyby twe serce było proste, wtedy wszelkie stworzenie byłoby zwierciadłem życia i księgą świętej nauki.

Nie ma stworzenia tak małego i lichego, które by nie reprezentowało Bożej dobroci.

Gdybyś ty wewnątrz był dobry i czysty, wtedy wszystko bez przeszkód widziałbyś i dobrze byś ujmował.

Serce czyste przenika niebo i piekło.

Jaki ktoś jest od wewnątrz, tak osadza na zewnątrz.

Jeśli jest na świecie radość, to oczywiście posiada ją człowiek czystego serca.

A jeśli jest gdzie utrapienie i trudności, to je lepiej zna sumienie złe.

Jak żelazo rzucone w ogień traci rdzę i staje się cale jaśniejące, tak człowiek zwracający się całkowicie ku Bogu wyzuwa się z gnuśności i przemienia w nowego człowieka.

Kiedy człowiek zaczyna stawać się oziębły, wtedy boi się małej pracy, a chętnie przyjmuje zewnętrzną pociechę. Lecz gdy doskonale zaczyna przezwyciężać siebie i mężnie kroczyć po drodze Bożej, wtedy ocenia jako mniej ciężkie to, co przedtem odczuwał jako uciążliwe."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, II, 4, s.93-95.

 

Modlitwy:

 

Przybądź Duchu Święty

 

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

Ave maris Stella

 

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!