1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

30 października 2023

15 listopada - Jedenasty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Dzień Jedenasty

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha  Świętego 

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

„Ziemska mądrość, o której wspomina święty Jakub, to umiłowanie dóbr ziemskich. To właśnie tę mądrość wyznają potajemnie mędrcy tego świata, kiedy lgną sercem do tego, co posiadają; kiedy usiłują stać się bogatymi; kiedy wytaczają procesy i stosują bezużyteczne wybiegi, by dobra ziemskie zdobyć lub zachować; kiedy myślą, mówią i działają przez większą część czasu jedynie ze względu na to, by mieć lub zachować coś z dóbr doczesnych, troszcząc się o własne zbawienie i o to, jak je osiągnąć, o takie sprawy jak: spowiedź, Komunia, modlitwa itd. Jedynie powierzchownie, dla świętego spokoju, od czasu do czasu, aby zachować pozory.

Mądrość cielesna to umiłowanie przyjemności. To właśnie tę mądrość wyznają mędrcy tego świata, kiedy szukają jedynie zmysłowych rozkoszy; kiedy kochają dobrą kuchnię; kiedy odsuwają od siebie wszystko, co może być umartwieniem czy niewygodą dla ciała, jak posty, umartwienia itp.; kiedy zazwyczaj myślą tylko o piciu, jedzeniu, zabawie, śmiechu, rozrywce i miłym spędzaniu czasu; kiedy szukają miękkich łóżek, uciesznych zabaw, przyjemnych uczt i dobrego towarzystwa.

Zakosztowawszy zaś bez skrupułów już wszystkich tych przyjemności, jakich tylko mogli zakosztować bez narażania się światu i bez uszczerbku dla zdrowia, szukają najmniej skrupulatnego spowiednika (tak właśnie nazywają pobłażliwych spowiedników, którzy nie wypełniają swoich obowiązków należycie), aby tanio uzyskać od niego spokój w swym gnuśnym i zniewieściałym życiu oraz całkowite odpuszczenie wszystkich grzechów. Mówię: tanio, bowiem ci mędrcy według ciała zwykle nie chcą za pokutę niczego więcej prócz kilku modlitw czy jakiejś jałmużny, nienawidząc tego, co mogłoby dotknąć ciała.

Diabelska mądrość to umiłowanie i poważanie zaszczytów. Tę właśnie mądrość wyznają mędrcy tego świata, gdy pragną, choćby potajemnie, zaszczytów, honorów, godności i wysokich urzędów; kiedy zabiegają o to, by ludzie ich widzieli, szanowali, chwalili i oklaskiwali; kiedy w swoich studiach, pracy, walkach, w swoich słowach i czynach mają na względzie jedynie uznanie i pochwałę ludzi, by uchodzić za osoby pobożne, za ludzi uczonych, wielkich dowódców, mądrych prawodawców, za osoby niezwykłych i znakomitych zasług albo ludzi o wielkim znaczeniu; kiedy nie mogą znieść wzgardy i potępienia; kiedy ukrywają to, co w nich wadliwe, a ukazują tylko to, co w nich piękne."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Miłość Mądrości Przedwiecznej 80-82, Warszawa, 2017, s. 87-89.

 

Wyobraźmy sobie co by było, gdyby Maryja powiedziała: nie, nie zgadzam się na twoją wolę Boże, zostaw mnie w spokoju. Nie wiem, jak dokonałoby się nasze zbawienie, nie wiem… Bóg czasem miesza, żebyśmy się nie przypalili, tak jak miesza się w garnku, żeby danie się nie przypaliło i nie straciło smaku. Bóg również nie chce, by twoje życie straciło smak stojąc i przypalając się ciągle w jednym miejscu. Zobaczmy, że jedno małe TAK Matki Bożej wywróciło do góry nogami cały Jej świat, lecz z drugiej strony sprawiło, że pod Jej Sercem zakwitło Boże życie. Czyż to nie wspaniałe?! Ty też tak możesz, ty też to masz, jeśli za każdym razem mówisz Bogu TAK, jeśli, jak Maryja poświęcasz siebie nawet za cenę cierpienia i niepokoju. A może wolisz poświęcić Boga za cenę twojego świętego spokoju? A jak wypełnić wolę Bożą? Jak ją rozeznać w codziennym życiu. Najpierw patrząc na Maryję musimy zapytać się jakimi ludźmi jesteśmy. Jakim jestem człowiekiem? Zjednoczonym z Bogiem czy oddalonym od Boga? Maryja rozeznała wolę Boga i zgodziła się na nią, ponieważ trwała w Bogu, a Bóg trwał w Niej. Nie będąc zjednoczonym/ą z Bogiem, nie będąc w łasce uświęcającej, nie modląc się i nie czytając Słowa Bożego, nie rozpoznasz woli Bożej, ponieważ nie ma Boga w tobie, ani ciebie w Bogu. Poza tym grzech skutecznie będzie blokował wszystkie twoje duchowe wysiłki. Nie można bowiem iść za Bogiem nie mając w sobie Jego łaski. Kolejnym ważnym tematem jest zrozumienie woli Bożej, które zależne jest przede wszystkim od Boga. Maryja na początku nie wszystko zrozumiała, dlatego postawiła Bogu pytanie: jakże się to stanie? Ważnym jest stawiać Bogu pytania: dlaczego tak dzieje się w moim życiu? Co pragniesz mi uczynić Boże? Którędy mnie poprowadzisz? Jeśli Bóg zechce, to ci odpowie, jeśli nie, po prostu Mu zaufaj i pozwól się prowadzić. Nie wszystko zawsze zrozumiesz, ale zawsze możesz zawierzyć. Chyba raczej wierzysz, że Bóg cię nie oszuka? By móc rozpoznać wolę Boga używaj twojego dobrego sumienia. Musi być dobre, to znaczy nakierowane na wartości Boże wyrażone w Przykazaniach, Ewangelii, Tradycji i Nauce Kościoła. Przede wszystkim zaś daj sobie czas, myśl, medytuj, opieraj się nie na emocjach, lecz na doświadczeniu, na znakach Bożego działania, które już masz w swoim życiu. U Boga nie ma już, natychmiast, tak samo w twojej relacji z Nim. Tylko Szatan chce już, natychmiast, Bóg zaś działa powoli, odsłaniając krok po kroku swój zamysł wobec ciebie. Czasem problem rozwiąże się sam, odpowiedź przyjdzie szybko, a czasem trzeba będzie poczekać i podjąć decyzję. Bądź w stanie łaski uświęcającej i podejmij taką decyzję, jaka jest najsłuszniejsza w twoim dobrym sumieniu. Inaczej mówiąc myśl tak, jak myślałby Bóg będąc na twoim miejscu. Jako chrześcijanin, jako wyznawca Chrystusa, wykonuj swój obowiązek chwili. Czymkolwiek jest, wykonuj go z wielką miłością. A jeśli będziesz tak postępował, obraz Chrystusa, ikona Chrystusa, będzie ukazywać się ludziom, gdziekolwiek będziesz (...). Czym jest wola Ojca? To takie proste. Jest obowiązkiem chwili. Zobacz, że Bóg mówi do ciebie w najprostszych wydarzeniach życia. Jeśli kierujesz się w nich miłością, wiarą i ufnością, to spełniasz nieustannie Jego świętą wolę.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

 

Wszelka troskę trzeba oprzeć na Bogu

„Pan: Synu, pozwól mi czynić z tobą, co chcę. Ja wiem, co jest dla ciebie korzystne. Ty myślisz jak człowiek. Ty czujesz w wielu rzeczach tak, jak radzi ludzkie uczucie.

Sługa: Panie, prawda jest to, co mówisz. Większe jest Twoje zatroskanie o mnie niż wszelka troska, jaką mogę żywić o siebie samego.

Ten bowiem, kto Tobie nie powierza całej troski o siebie, stawia się w położeniu nastręczającym kłopoty.

Panie, jeśli tylko moja prawa i silna wola będzie przy Tobie trwać, czyń ze mną, cokolwiek Ci się podoba. Cokolwiek bowiem ze mną zrobisz, może być tylko dobre. Jeśli chcesz, bym był w ciemnościach bądź błogosławiony, a jeśli chcesz, bym był w świetle, znów bądź błogosławiony. Jeśli mnie raczysz pocieszać bądź błogosławiony, a jeśli chcesz, bym był dręczony, bądź zawsze równie błogosławiony.

Pan: Synu, trzeba, byś tak się ustosunkował, jeśli pragniesz ze mną przebywać. Tak gotów powinieneś być do cierpienia jak i do radowania się. Tak chętnie powinieneś być nędzny i ubogi, jak z dostatkiem i bogaty.

Sługa: Panie, chętnie zniosę dla Ciebie, cokolwiek zechcesz, by na mnie przyszło. Bez różnicy chce przyjąć z Twojej ręki dobro i zło, to co słodkie i gorzkie, to co wesołe i smutne. I za wszystko, co mi się przydarza, składać dziękczynienie. Strzeż mnie od wszelkiego grzechu, a nie będę się bał ani śmierci, ani piekła. Jeśli tylko nie odrzucisz mnie na wieki, ani też nie wymażesz z księgi życia, nie będzie mi szkodzić, cokolwiek z udręczeń przyszłoby na mnie."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, III, 17, s.171-173.

 

 

Modlitwy:

 

Przybądź Duchu Święty

 

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

Ave maris Stella

 

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!