1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

15 listopada 2023

17 listopada - Trzynasty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

 

Siedem dni na poznanie samego siebie

Dzień Trzynasty

 

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

 

"W ciągu pierwszego tygodnia będą wykorzystywać wszystkie swoje modlitwy i akty pobożności, by prosić o poznanie siebie samych i o żal za popełnione grzechy: wszystko będą czynili w duchu pokory. (...) Będą się modlić do naszego Pana i Jego Ducha Świętego o oświecenie, słowami: „Panie, żebym przejrzał”, albo: „Obym poznał siebie”, albo: „Veni Sancte Spiritus”, i codziennie będą odmawiać litanię do Ducha Świętego i modlitwę, która po niej następuje (...) Będą się uciekać do Najświętszej Dziewicy, prosząc Ją o tę wielką łaskę, która powinna być podstawą innych łask, i dlatego codziennie będą odmawiać „Witaj Gwiazdo morza” i litanię do Matki Bożej."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP 228, Warszawa, 2018, s. 257-259.

 

 

Czasem życie w iluzji wydaje się lepsze, gdyż nie wymaga od człowieka konfrontacji z samym sobą, z prawdą o sobie samym, która nie zawsze jest łatwa i komfortowa. Iluzją też można się nakarmić, stworzyć w niej ciepłe mieszkanie dla własnego egoizmu, wykreować fałszywy obraz siebie i otaczającej nas rzeczywistości, włącznie z Panem Bogiem. Obraz oczywiście nieprawdziwy, który potem trzeba nieustannie podtrzymywać przez życie w kłamstwie, ucieczce od odpowiedzialności, ciągłe udawanie tego, kim się nie jest. W iluzji nie ma miejsca dla Boga, gdyż nie jest On iluzją, lecz Prawdą. Tylko ci, którzy wychodzą z hałaśliwej iluzji życia, tak jak Maryja wysiadają z rozpędzonego do szaleństwa życia, w którym nie ma miejsca na refleksję i wejście w głąb siebie, mogą zbliżyć się do Boga. Tylko ci, którzy znajdują czas na wejście w przestrzeń ciszy, znajdą Boga, usłyszą Jego głos, zobaczą Jego Oblicze. Maryja kontemplowała obraz Boga w ciszy, w której sama przebywała. Dzięki temu jako pierwsza z ludzi poznała prawdę o zbawieniu. Im bliżej jesteś prawdy, tym cichszy stajesz się w środku (Naval Ravikant). Sparafrazujmy nieco te słowa: Im bliżej jesteś Boga, tym cichszy stajesz się w środku. Im bardziej szukasz w swoim życiu ciszy, oderwania się od siebie, od hałasu świata, im częściej zdejmujesz słuchawki, wyłączasz komputer lub telewizor i pozwalasz ciszy wchodzić przez uszy do wnętrza, tym więcej w tobie Boga. Im częściej uciekasz do Boga i spędzasz czas z Nim, nawet nic nie mówiąc, tym spokojniejsze staje się twoje serce, tym głębiej odkrywasz siebie i możesz skuteczniej przemienić swoje życie. Pamiętaj, że mówienie nic czasami mówi najwięcej (Emily Dickinson). Zobacz jak mało mówi Maryja, jak niewiele Jej słów znajdujemy w Ewangelii. Gdy jednak mówi, to mówi wielkie, ważne i piękne słowa. Zobacz jak wielkich dzieł Bóg dokonał w ciszy: wcielenie, zbawienie, zmartwychwstanie dokonały się w ciszy, gdzie nie padło żadne słowo, a jednocześnie tyle słów refleksji możemy z tego wyciągnąć dla naszego pożytku. Bóg może w twoim życiu dokonać wielkich rzeczy, lecz dokona ich nie w hałasie i zgiełku, lecz w ciszy twojego serca. W ciszy modlitwy dokona się twoje zwiastowanie, w ciszy medytacji wcielenie, w ciszy konfesjonału twoje odkupienie i w ciszy adoracji twoje zmartwychwstanie.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

 

„5. Chrystus także był wzgardzony od ludzi na tym świecie, a w największej potrzebie, pośród zniewag i męki, odstąpili Do Jego znajomi i przyjaciele.

Chrystus chciał cierpieć i być wzgardzonym, a ty śmiesz uskarżać się na drobnostki!

Chrystus miał nieprzyjaciół i obmówców, a ty chcesz mieć wszystkich przyjaciółmi i dobrodziejami!

Za co by twoja cierpliwość miała być uwieńczona, gdyby nie spotkała cię nigdy żadna przeciwność?

Jeśli nie chcesz cierpieć, jak możesz być przyjacielem Chrystusa?

Cierp z Chrystusem i dla Chrystusa, jeśli chcesz królować z Chrystusem.

6. Gdybyś raz doskonale wszedł w Serce Jezusowe, i choć odrobinę zakosztował Jego wielkiej miłości, wtedy byś nie dbał wcale o dogadzanie twojemu upodobaniu, lecz raczej cieszyłbyś się z wszelkiej odniesionej krzywdy, albowiem miłość Jezusa uczy człowieka gardzić samym sobą.

Miłość Jezusa i prawdy, człowiek prawdziwie wewnętrzny i wolny od niepomiarkowanych skłonności, może swobodnie zwrócić myśl do Boga, a wzniósłszy się w Duchu nad siebie samego, odpoczywać w Bogu radością świętych."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2014, Księga II, rozdział 1, 5-6, s.74-75.

 

 

 

Modlitwy:

 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Ludwik Maria Grignon de Montfort

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas,  Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, – zmiłuj się nad nami.

Duch Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi,

Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali,

Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości,

Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu,

Duchu prawdy, pouczający nas o wielkiej Prawdzie,

Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,

Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający,

Duchu Boży, któryś jest w nas,

Duchu Mądrości i rozumu,

Duchu rady i męstwa,

Duchu umiejętności i pobożności,

Duchu bojaźni Bożej,

Duchu łaski i miłosierdzia,

Duchu mocy, miłości i umiaru,

Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju,

Duchu pokory i czystości,

Duchu dobroci i słodyczy,

Duchu łask wszelkich,

Duchu Święty, tajemnice Boże przenikający,

Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem niewymownym,

Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy stąpił,

Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia,

Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający,

Duchu Święty, wybraństwa dzieci Bożych,

Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, którym Apostołowie zostali napełnieni,

Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przebacz nam, Panie. Bądź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, – wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od pokus i zasadzek szatańskich,

Od zarozumiałości i rozpaczy,

Od opierania się Prawdzie objawionej,

Od uporu i zatwardziałości serca,

Od wszelkiej zmazy duszy i ciała,

Od ducha nieczystego,

Od wszelkiej złej woli,

Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna, – wybaw nas, Panie.

Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało,

Przez zstąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem,

Przez zstąpienie Twe na Apostołów,

W dzień sądu Twego,

My biedni grzesznicy, Cię prosimy, – wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy żyjąc z Ducha, również z Ducha działali, – wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbezcześcili,

Abyśmy żyjąc wedle Ducha, nie ulegali pożądaniom ciała,

Abyśmy nigdy nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym,

Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju,

Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi,

Abyśmy doświadczali wszelkiego Ducha, czy od Boga pochodzi,

Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, – wysłuchaj nas Panie.

 

Abyś nas swym Duchem wszechwładnym umocnił,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie

 

W. I odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się:
Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

Ave maris Stella

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

 

 

Litania Loretańska

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 


Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko Miłosierdzia, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin, 
Królowo pokoju, 
Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!