1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

15 listopada 2023

20 listopada - Szesnasty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

 

Siedem dni na poznanie samego siebie

Dzień Szesnasty

 

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

 

“Wiekuiste Słowo, Mądrość Przedwieczna, postanowiwszy w wielkiej radzie Trójcy Przenajświętszej stać się człowiekiem, by odzyskać zgubionego człowieka, dała poznać Adamowi, jak można sądzić, i obiecała dawnym patriarchom, jak zaznacza Pismo Święte, że stanie się człowiekiem, by odkupić świat. Dlatego przez cztery tysiące lat, jakie upłynęły od stworzenia świata, wszystkie święte postacie starego prawa prosiły w usilnych modlitwach o Mesjasza. Jęczały, płakały, wołały: „O obłoki, wylejcie Sprawiedliwego! O ziemio, wydaj

Zbawiciela! Jednak ich wołania, ich modlitwy i ich ofiary nie miały dość mocy, by wyrwać Mądrość Przedwieczną albo Syna Bożego z łona Jego Ojca. Wznosili ramiona ku niebu, jednak nie były one dość długie, by sięgnąć tronu Najwyższego. Nieustannie składali Bogu ofiary nawet z własnych serc, nie były one jednak dość cenne, by zasłużyć na tę łaskę nad łaskami. Wreszcie nadszedł właściwy czas na odkupienie ludzi [i] Mądrość Przedwieczna sama uczyniła sobie dom, mieszkanie jej godne. Stworzyła i ukształtowała Najświętszą Maryję w łonie świętej Anny z większą radością niż przy stwarzaniu świata.“

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Miłość Mądrości Przedwiecznej 104-105, Warszawa, 2017, s. 111-112.

 

 

Mówi się w jednej z modlitw mszalnych, że Maryja doskonale wypełniła wolę Bożą, dlaczego? Ponieważ ukochała Go ponad wszystko: ponad własne życie, swoje plany, ambicje, ponad wszystko to, co materialne, gdyż nic nie stanowiło dla Niej przeszkody w drodze do Boga, nie zasłaniały Go pieniądze, opinie innych ludzi. Dla Maryi Bóg stał się najważniejszy, dlatego Ona stała się najważniejsza dla Niego. Wzajemna relacja oparta na doskonałej miłości. Taka była miłość Maryi do Pana Boga. Bóg kocha każdego człowieka, lecz w sposób szczególny, wyjątkowy tych, którzy kochają Go ponad wszystko. Tacy ludzie są Bogu najmilsi, a zatem najbliżsi. Za tę miłość Maryja otrzymała nagrodę od Pana: stała się Matką Jego Syna. Bóg nie zgadywał, nie wybierał na chybił trafił z zamkniętymi oczyma kandydatkę na Matkę swego Syna. On dobrze wiedział, kto jest godny tej funkcji, gdyż wiedział, kto Go najmocniej kocha. Bóg wyczuł Maryję po zapachu Jej miłości, który bardzo lubił i cenił. Szczególne łaski są zarezerwowanie dla ludzi najbliższych Panu Bogu, którzy Go kochają ponad wszystko. “Ut ameris, amabilis esto! Jeżeli chcesz być kochany, sam kochaj”. Ale jak kochać? Nie byle jak. Kochaj tak jak kocha cię Pan Bóg. Dla niego jesteś najmilszy/a, a zatem najbliższy/a. Kochać Boga to być blisko Niego, nie zapominać o Nim, sprawiać Mu radość, tak samo jak sprawiasz radość najbliższym. Dlaczego tak robisz? Bo są dla ciebie najważniejsi na tym świecie. A Bóg nie powinien być najważniejszy? Może nawet ważniejszy niż inni ludzie.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

Miłość siebie najbardziej powstrzymuje od najwyższego dobra

„Pan: Synu, trzeba byś za wszystko dał wszystko i w niczym już nie należał do siebie samego. Wiedz to, że miłość siebie bardziej ci szkodzi niż jakakolwiek rzecz na świecie. W miarę miłości i pożądania, jakie nosisz w sobie, jakaś rzecz bardziej lub mniej się przyczepia. Jeśli twoja miłość będzie czysta, prosta i dobrze uporządkowana, rzeczy nie będą cię zniewalać.

Nie pożądaj, czego nie wolno posiadać. Nie posiadaj tego, co może ci przeszkadzać i pozbawiać wewnętrznej wolności. Dziwne to, że nie z całej głębi serca powierzasz mi siebie i wszystko, czego możesz pragnąć lub co możesz posiadać.

Dlaczego trawi cię próżny smutek? Dlaczego męczysz się zbytecznymi troskami? Stój przy moim upodobaniu, a nie poniesiesz żadnej straty. Jeśli starasz się o to czy owo lub chciałabyś być tu albo tam dla schlebienia własnej wygodzie i zachciankom, nigdy nie będziesz w pokoju, ani też wolny od zatroskania. W każdej bowiem rzeczy znajduje się jakiś brak i na każdym miejscu będzie ktoś przeciwny.

Pomaga więc nie zdobycie jakieś rzeczy lub zewnętrzne jej pomnożenie, lecz raczej wzgardzenie i z gruntu odcięcie jej z serca. To należy rozumieć nie tylko o majątku i pieniądzach, ale o ubieganiu się o zaszczyty i pragnieniu próżnych pochwał. Wszystkie one przemijają wraz ze światem.

Mało broni przed tym miejsce, jeżeli nie ma ducha żarliwego. Niedługo ostoi się ów pokój poszukiwany z zewnątrz, jeśli brak prawdziwej podstawy dla stanu serca, to jest, jeśli nie oprzesz się na mnie, możesz się zmienić, ale nie ulepszyć. Bo gdy zaistnieje okazja i zgodzisz się na nią, znajdziesz to, przed czym uciekałeś i więcej.

Modlitwa o oczyszczenie serca i niebiańską mądrość

Wzmocnij mnie, Boże, przez laskę Ducha Świętego. Daj siłę, by się we mnie wzmocnił człowiek wewnętrzny i bym wyzbył się z serca wszelkiej niepożytecznej troski i obaw, i bym nie był przyciągany przez różne pragnienia rzeczy lichej czy cennej, lecz na wszystkie rzeczy patrzył jako na rzeczy przemijające i na siebie jako na przemijającego wraz z nimi. Bo nic trwałego pod słońcem, gdzie wszystko marność i udręczenie ducha. O, jak mądry ten, kto tak myśli.

Daj mi, Panie, niebiańską mądrość, bym się nauczył Ciebie ponad wszystkie rzeczy szukać i znajdować, ponad wszystko w Tobie smakować i Ciebie kochać, a pozostałe rzeczy ujmować, jakimi są w istocie, według porządku Twojej mądrości.

Daj roztropnie uchylić się przed mówiącym pochlebstwa, a cierpliwie znosić przeciwnika. Wielka to bowiem mądrość nie być poruszanym wszelkim wiatrem słów, ani też nie udostępniać ucha zgubnie nęcącej Syrenie: tak bowiem rozpoczętą drogą idzie się bezpiecznie."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, III, 27, s.199 - 202.

 

 

 

 

Modlitwy:

 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Ludwik Maria Grignon de Montfort

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas,  Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, – zmiłuj się nad nami.

Duch Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi,

Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali,

Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości,

Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu,

Duchu prawdy, pouczający nas o wielkiej Prawdzie,

Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,

Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający,

Duchu Boży, któryś jest w nas,

Duchu Mądrości i rozumu,

Duchu rady i męstwa,

Duchu umiejętności i pobożności,

Duchu bojaźni Bożej,

Duchu łaski i miłosierdzia,

Duchu mocy, miłości i umiaru,

Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju,

Duchu pokory i czystości,

Duchu dobroci i słodyczy,

Duchu łask wszelkich,

Duchu Święty, tajemnice Boże przenikający,

Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem niewymownym,

Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy stąpił,

Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia,

Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający,

Duchu Święty, wybraństwa dzieci Bożych,

Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, którym Apostołowie zostali napełnieni,

Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przebacz nam, Panie. Bądź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, – wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od pokus i zasadzek szatańskich,

Od zarozumiałości i rozpaczy,

Od opierania się Prawdzie objawionej,

Od uporu i zatwardziałości serca,

Od wszelkiej zmazy duszy i ciała,

Od ducha nieczystego,

Od wszelkiej złej woli,

Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna, – wybaw nas, Panie.

Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało,

Przez zstąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem,

Przez zstąpienie Twe na Apostołów,

W dzień sądu Twego,

My biedni grzesznicy, Cię prosimy, – wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy żyjąc z Ducha, również z Ducha działali, – wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbezcześcili,

Abyśmy żyjąc wedle Ducha, nie ulegali pożądaniom ciała,

Abyśmy nigdy nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym,

Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju,

Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi,

Abyśmy doświadczali wszelkiego Ducha, czy od Boga pochodzi,

Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, – wysłuchaj nas Panie.

 

Abyś nas swym Duchem wszechwładnym umocnił,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie

 

W. I odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się:
Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

Ave maris Stella

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

 

 

Litania Loretańska

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 


Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko Miłosierdzia, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin, 
Królowo pokoju, 
Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!