1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

15 listopada 2023

22 listopada - Osiemnasty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

 

Siedem dni na poznanie samego siebie

Dzień Osiemnasty

 

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

 

“Aby wyzbyć się samych siebie, trzeba, po pierwsze, w świetle Ducha Świętego, dobrze poznać nasze złe wnętrze, naszą niezdolność do wszelkiego dobra pożytecznego do zbawienia, słabość we wszystkim, wieczną niestałość, wszechobecną niegodność. Grzech naszego pierwszego ojca wszystkich nas prawie całkowicie zepsuł, skwasił, uniósł i zniszczył, tak jak zaczyn kwasi, unosi i niszczy ciasto, do którego zostanie dodany. Grzechy uczynkowe, które popełniliśmy, czy to śmiertelne, czy powszednie, jakkolwiek zostały odpuszczone, powiększyły naszą pożądliwość, słabość, niestałość i skażenie i pozostawiły w naszej duszy złe naleciałości.”

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP 79, Warszawa, 2018, s. 99-100.

 

Może człowiekowi wydawać się niekiedy, że wszystko w nim zamarło, że znikąd żadnej nadziei i pomocy - nawet Bóg milczy - a jednak w takim momencie jest przy nas Maryja. Ona stoi nie tylko pod krzyżem Chrystusa, ale pod krzyżem każdego z nas. Jest naszą nadzieją jedyną - kard. Stefan Wyszyński. Dziwnie to brzmi - milczący Bóg. Czy Bóg może milczeć na to, co dzieje się w świecie? Na wojnę, pandemię, głód, wyzysk, aborcję, korupcję, gniew, zatwardziałość serc? Nam się wydaje, że milczy, że Go nie ma, a może On wypowiada się przez Maryję, mówi do nas przez Matkę, bo kto odrzuci czuły głos Matki, kogo nie wzruszą matczyne słowa troski i zachęty? Może po to wysyła Ją do nas, byśmy w Niej złożyli naszą ostatnią nadzieję za nas i ten świat. Bo póki Ona jest z nami, jest również i nadzieja: dla nas i dla tego świata. Póki Ona jest pod moim krzyżem, warto umierać, dawać siebie dla miłości, nie szczędząc życia w służbie Bogu i bliźniemu. Jeżeli Jej zabraknie pod moim krzyżem, nie dlatego że Ona nie chciała tam być, lecz dlatego, że ja odrzuciłem Boga, wówczas żadne moje cierpienie nie będzie miało sensu. Bóg posłużył się Maryją i wciąż posługuje, by przekazać każdemu z nas wiadomość o swojej nieskończonej miłości i niezgłębionym miłosierdziu. Posyła Tą, która jest jedną z nas i która dzieliła z nami to samo życie, od matczynej radości betlejemskiej nocy, aż po bolesną ciemność Kalwarii. Któż lepiej jak Ona zna nasze życie? Maryja najlepiej wie, jak przeżywać życie z Bogiem, od poczęcia Go w łonie, aż po ostatnie wykonało się wypowiedziane na krzyżu. Dlatego mówimy: przez Maryję do Jezusa.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

Pragnienie życia wiecznego. Jak wielkie są dobra przyrzeczone toczącym bój. 

"Pan: Synu, gdy czujesz, że pragnienie szczęścia wiecznego jest ci wlewane z wysoka i bardzo chcesz wyjść z namiotu ciała, byś mógł kontemplować moja jasność bez cienie zmiany, rozszerz serce swoje, przyjmij to święte natchnienie całym pragnieniem.

Oddaj największe dzięki najwyższej dobroci, która z tobą tak miłościwie postępuję, łagodnie nawiedza, żarliwie pobudza, potężnie wspiera, byś własnym ciężarem nie osunął się ku ziemskim sprawom. Nie otrzymujesz tego bowiem ani dzięki swojemu myśleniu czy wysiłkowi, lecz jedynie dzięki zmiłowaniu łaski z wysoka i wejrzenia Bożego, byś przez to postąpił w cnotach i większej pokorze, i abyś się przygotował do przyszłych zmagań i całym uczuciem serca przylgnął do Mnie, i byś starał się żarliwą wolą gorliwie służyć.

Synu, ogień często płonie, lecz bez dymu się nie unosi. Tak i u niektórych ludzi płoną pragnienia rzeczy niebiańskich, a jednak nie są wolni od pokusy cielesnego uczucia. Przeto nie całkiem szczerze działają dla czci Boga, o co z takim upragnieniem Go proszą. Takie jest często i twoje pragnienie, co być może tak natarczywie oznajmiałeś. Nie jest bowiem czyste i doskonale to, co zaprawione jest własną wygodą. Proś nie o to, co jest przyjemne i wygodne dla ciebie, lecz co dla Mnie jest mile i oddaje mi cześć. Ponieważ jeśli słusznie osadzasz, powinieneś nad wszelkie twoje pragnienie i rzecz upragnioną przekładać moje zarządzenie i iść za nim. Znam twoje pragnienie i słyszałem częste jęki.

Już chciałbyś być w wolności chwały synów Boga. Już sprawia ci przyjemność dom wieczny i pełna radości niebiańska ojczyzna, lecz jeszcze nie przyszła owa godzina, lecz inny jest jeszcze czas, mianowicie czas walki, czas pracy i próby. Życzysz sobie być napełniony najwyższym dobrem, lecz nie możesz tego na razie osiągać.

Ja jestem. Oczekuj mnie, mówi Pan, aż przyjdzie królestwo Boga. Musisz być jeszcze wypróbowany na ziemi i przećwiczony w wielu rzeczach. Tymczasem dana ci zostanie pociecha, lecz nie zostanie udzielone obfite nasycenie. „Wzmocnij się” wiec i „bądź silny” (Pwt 31,7) tak w działaniu, jak i w znoszeniu rzeczy przeciwnym naturze.

Trzeba, byś odział się w nowego człowieka i zmienił się w innego męża. Trzeba, byś często czynił to, czego nie chcesz, i z zaniechał tego, co chcesz.

To, co innym podoba się, będzie szło po ich myśli; co się tobie podoba, nie powiedzie się. To, co inni mówią, bezie słuchane, co ty mówisz, za nic mieć będą. Inni będą prości i otrzymają, ty będziesz prosił i nie uprosisz. Inni będą wielcy w ustach ludzi, o tobie zaś będzie się milczeć. Innym to lub owo zostanie powierzone, ty zaś będziesz oceniony jako niepożyteczny do niczego. Ze względu na to zasmuci się czasami natura i duża to rzecz, jeśli milcząc będziesz to znosił."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, III, 49, s.254 - 258.

 

 

 

 

Modlitwy:

 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Ludwik Maria Grignon de Montfort

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas,  Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, – zmiłuj się nad nami.

Duch Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi,

Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali,

Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości,

Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu,

Duchu prawdy, pouczający nas o wielkiej Prawdzie,

Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,

Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający,

Duchu Boży, któryś jest w nas,

Duchu Mądrości i rozumu,

Duchu rady i męstwa,

Duchu umiejętności i pobożności,

Duchu bojaźni Bożej,

Duchu łaski i miłosierdzia,

Duchu mocy, miłości i umiaru,

Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju,

Duchu pokory i czystości,

Duchu dobroci i słodyczy,

Duchu łask wszelkich,

Duchu Święty, tajemnice Boże przenikający,

Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem niewymownym,

Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy stąpił,

Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia,

Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający,

Duchu Święty, wybraństwa dzieci Bożych,

Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, którym Apostołowie zostali napełnieni,

Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przebacz nam, Panie. Bądź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, – wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od pokus i zasadzek szatańskich,

Od zarozumiałości i rozpaczy,

Od opierania się Prawdzie objawionej,

Od uporu i zatwardziałości serca,

Od wszelkiej zmazy duszy i ciała,

Od ducha nieczystego,

Od wszelkiej złej woli,

Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna, – wybaw nas, Panie.

Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało,

Przez zstąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem,

Przez zstąpienie Twe na Apostołów,

W dzień sądu Twego,

My biedni grzesznicy, Cię prosimy, – wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy żyjąc z Ducha, również z Ducha działali, – wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbezcześcili,

Abyśmy żyjąc wedle Ducha, nie ulegali pożądaniom ciała,

Abyśmy nigdy nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym,

Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju,

Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi,

Abyśmy doświadczali wszelkiego Ducha, czy od Boga pochodzi,

Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, – wysłuchaj nas Panie.

 

Abyś nas swym Duchem wszechwładnym umocnił,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie

 

W. I odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się:
Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

Ave maris Stella

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

 

 

Litania Loretańska

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 


Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko Miłosierdzia, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin, 
Królowo pokoju, 
Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!