1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

20 listopada 2023

24 listopada - Dwudziesty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

 

Siedem dni na poznanie Najświętszej Dziewicy 

Dzień Dwudziesty

 

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

“W czasie drugiego tygodnia poprzez swoje modlitwy i uczynki spełniane każdego dnia będą się starali poznać Najświętszą Dziewicę. Będą prosić o to poznanie Ducha Świętego. Będą mogli czytać i rozważać to, co na ten temat powiedziałem. Tak jak w pierwszym tygodniu, będą odmawiać litanię do Ducha Świętego i Witaj Gwiazdo morza, a ponadto codziennie cały różaniec lub przynajmniej jedną jego część w tej intencji.”

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP 229, Warszawa, 2018, s. 259.

 

Zbawienie jest konsekwencją tęsknoty Boga za człowiekiem, nie obowiązkiem Boga, którego musiał dokonać, bo nam się należało. Nie, myśmy zawalili i to na całej linii, pierwsi podeptaliśmy miłość Boga i doprowadziliśmy Go nie do gniewu, lecz do smutku, my, Jego dzieci, w które On tyle włożył dobroci i miłości odrzuciliśmy tę miłość w jednym momencie. Bóg nie stał się obojętny na nasze zło, nie machnął na nas ręką, lecz tę rękę na nowo wyciągnął w Jezusie, który swoje ręce wyciągnął na krzyżu, z nienawiści czy z miłości? Bóg zatęsknił za tobą i dlatego zainterweniował 2000 lat temu przez Maryję w Betlejem, tyle, że bez wzajemności z naszej ludzkiej strony. Nie ma nic bardziej niesprawiedliwego niż nieodwzajemniona tęsknota. To nawet gorsze niż nieodwzajemniona miłość. Znacznie gorsze (Janusz L. Wiśniewski). To bardzo niesprawiedliwe, że nie odwzajemniamy tęsknoty Boga, gorzej, żyjemy często tak, jak gdyby Boga nie było, co staje się niesamowitym policzkiem dla Niego. Bóg tygodniami, miesiącami a nieraz latami tęskni za tobą, a ty żyjesz w grzechu, wolisz uganiać się za beznadzieją niż skorzystać z Jego miłosierdzia pełnego nadziei. Bóg tęskni za tobą, który nie chcesz się pomodlić, ciągle się usprawiedliwiasz brakiem czasu, albo zapominasz. Jakie to straszne uczucie zapomnieć o Bogu, jakie to smutne nie zamienić z Nim kilku słów dziennie. A czy myślisz, że Bogu jest obojętne to, że nie przystępujesz do Komunii Świętej, że nic Go to nie obchodzi? Może ciebie nie obchodzi, ale Jego bardzo obchodzi, tak bardzo, że niejednokrotnie ten skromny opłatek zamienił się w krew lub kawałek krwawiącego serca. Cud - mówimy, nie, nie cud, to krwawiące serce Boga oznacza Jego ból i tęsknotę za tymi, którzy nie chcą przyjąć Go do swoich serc. Oduczyliśmy się dzisiaj tęsknić. Mamy internet, media społecznościowe, dobrze rozwinięty system komunikacyjny, przez co możemy się widzieć i słyszeć. Bóg nie jest aż tak nowoczesny, nie ma konta na whatsuppie, nie ma nawet komórki, nawet papieru nie ma, żeby list ci napisać, bo w niebie nie działa poczta. On ciągle bazuje na obecności i tęsknota względem Niego polega na byciu z Nim, na szukaniu spotkania z Nim. Jeśli cię z Nim nie ma, bo ci się nie chce czy nie zależy, bo co innego jest ważniejsze niż On, to znaczy, że niewiele albo nic dla ciebie Bóg nie znaczy, bo nie tęsknimy za tymi, którzy nic nie znaczą, tylko za tymi, którzy dla nas są wszystkim. A wiesz, że dla Boga ty jesteś wszystkim, jesteś, bo dla ciebie poświęcił to, co miał najlepsze, swoje własne dziecko.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

 

"[1] Duszo wybrana, oto tajemnica, o której pouczył mnie Najwyższy, a której nie mogłem znaleźć w żadnej książce, dawnej czy nowej. Powierzam ją [tobie] przez Ducha Świętego pod warunkiem:

1. Że powierzysz ją tylko tym, którzy zasługują na to przez swoje modlitwy, jałmużny, umartwienia, prześladowania oraz gorące pragnienie zbawienia dusz i oderwanie się;

2. Że posłużysz się nią, by stać się świętą i boską; bo ta tajemnica wzrasta jedynie o tyle, o ile dusza robi z niej użytek. Strzeż się wiec, by nie pozostawać z założonymi rękami, bezczynnie; bo moja tajemnica stałaby się dla ciebie trucizną i przyczyniła się do twojego potępienia…

3. Pod warunkiem, że będziesz dziękować Bogu przez wszystkie dni swojego życia za łaskę, jaką ci wyświadczył powierzają tajemnice, której poznania nie jesteś godna.

A w miarę jak będziesz się nią posługiwać w codziennych czynnościach swojego życia, poznasz jej cenę i niezwykłość, które najpierw znasz jedyni niedoskonale z powodu wielości i ciężaru własnych grzechów i ukrytych przywiązań do samej siebie.

 

[2] Nim pójdziesz dalej w naglącym i naturalnym pragnieniu poznania prawdy, odmów pobożnie, na kolonach Ave, Maris Stell i Veni Creator, by prosić Boga o łaskę zrozumienia i zakosztowania tej boskiej tajemnicy…

Ponieważ mam niewiele czasu na pisanie, a ty masz go niewiele na czytanie, powiem wszystko w skrócie…

 

A. Łaska Boża jest bezwzględnie konieczna 

[3] Duszo, żywy obrazie Boga, odkupiona drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa, wolą Boga wobec ciebie jest, byś stała się jak On święta w tym życiu i chwalebną jak On w życiu przyszłym.

Zdobycie świętości Bożej jest twoim pewnym powołaniem; i do tego właśnie powinny zmierzać wszystkie twoje myśli, słowa i uczynki, twoje cierpienia i wszystkie poruszenia twojego życia; albo opierasz się Bogu, nie czyniąc tego, do czego cię stworzył i teraz zachowuje.

Ach! Cóż za wspaniałe dzieło! Proch zamieniony w światło, brud w czystość, grzech w świętość, stworzenie w Stwórcę i człowiek w Boga! O, dzieło godne podziwu! – powtarzam -ale dzieło trudne samo w sobie i dla samej natury niemożliwe; jedynie Bóg przez łaskę, łaskę obfitą i nadzwyczajną, może się z tym uporać; i stworzenie całego świata nie jest tak wielkim arcydziełem jak to…

 

[4] Duszo, co uczynisz? Jakie środki wybierzesz, by wznieść się tam, gdzie Bóg cię wzywa? Środki zbawienia i świętości znane są wszystkim, są wymienione w Ewangelii, wyjaśnione przez mistrzów życia duchowego, praktykowane przez świętych i konieczne dla wszystkich, którzy chcą się zbawić i dojść do doskonałości; są nimi: pokora serca, nieustanna modlitwa, całkowite umartwienie, zdanie się na boską Opatrzności, podporzadkowanie się woli Bożej.

 

[5] By praktykować te wszystkie środki zbawienia i świętości, bezwzględnie konieczna jest łaska i pomoc Boża, a łaskę tę, większą lub mniejszą, otrzymują wszyscy; nikt w to nie wątpi. Powiadam: większą lub mniejszą; bo Bóg, choć nieskończenie dobry, nie daje jednako wielkiej łaski wszystkim, choć daje wszystkim łaskę wystarczającą. Dusza wierna wielkiej łasce dokonuje wielkiego dzieła, a z małą łaską – małego dzieła. Wartość i doskonałość łaski danej od Boga, za którą idzie dusza, stanowi o wartości i doskonałości naszych uczynków. Te zasady są niepodważalne.

 

B. Aby znaleźć łaskę Boga, trzeba znaleźć Maryję

[6] Wszystko sprowadza się wiec do tego, by znaleźć łatwy sposób otrzymania od Boga łaski koniecznej do tego, by stać się świętym; i tego właśnie chcę [ciebie] nauczyć. I twierdzę, że aby znaleźć łaskę Bożą trzeba znaleźć Maryję.

Ponieważ:

 

[7] 1. Tylko Maryja znalazła łaskę [u] Boga, i dla siebie samej, i dla każdego pojedynczego człowieka. Patriarchowie i prorocy, wszyscy święci starego prawa nie mogli znaleźć tej łaski.

 

[8] 2. To Ona dala istnienie i życie Twórcy wszelkiej łaski i dlatego nazywana jest Matką Łaski, Mater Gratiae.

 

[9] 3. Bóg Ojciec, od którego pochodzi, jako z głównego źródła, każdy dar doskonały i każda łaska, dając Jej swojego Syna, dał Jej wszystkie swe łaski; tak że, jak mówi św. Bernard, wola Boża została Jej dana w Nim i z Nim.

 

[10] 4. Bóg wybrał Ją na skarbniczkę, szafarkę i rozdawczynię wszelkich swych łask; tak że wszystkie jego łaski i wszystkie jego dary przechodzą przez jej ręce; i wedle władzy, jaka otrzymała, jak mówi św. Bernardyn, rozdaje łaski ojca Przedwiecznego, cnoty Jezusa Chrystusa i dary Ducha Świętego komu chce, jak chce, kiedy chce i tyle, ile chce.

 

[11] 5. Tak jak w porządku naturalnym trzeba, by dziecko miało ojca i matkę, tak samo w porządku łaski trzeba, by prawdziwe dziecko Kościoła miało Boga za Ojca i Maryję za Matkę; a jeśli się chlubi tym, że ma Boga za Ojca, nie mając żadnej prawdziwie dziecięcej czułości dla Maryi, to jest oszustem, który ma jedynie złego ducha za ojca…

 

[12] 6. Skoro Maryja ukształtowała Głowę wybranych, którą jest Jezus Chrystus, to Ona także kształtuje członki tej Głowy, czyli prawdziwych chrześcijan: bo matka nie kształtuje głowy bez członków, ani członków bez głowy. Ktokolwiek więc chce być członkiem Jezusa Chrystusa, pełnego łaski i prawdy, musi być ukształtowany w Maryi przez łaskę Jezusa Chrystusa, która mieszka w Niej w pełni, aby w pełni została dana prawdziwym członkom Jezusa Chrystusa i Jej prawdziwym dzieciom.

 

[13] 7. Duch Święty poślubiwszy Maryje i uczyniwszy w Niej i przez Nią, i z Niej Jezusa Chrystusa, to Arcydzieło, Słowo Wcielone, ponieważ nigdy Jej nie pozostawił, nadal stwarza nieustannie w Niej i przez Nią, w sposób tajemniczy, ale rzeczywisty, wybranych.

 

[14] 8. Maryja otrzymała od Boga szczególną władzę nad duszami, aby je karmić i sprawiać, by wzrastały w Bogu. Święty Augustyn powiada nawet, że na tym świecie wszyscy wybrani są zamknięci w łonie Maryi i przychodzą na świat tylko wówczas, gdy ta Dobra Matka rodzi ich do życia wiecznego. A więc jak dziecko cały swój pokarm czepie od matki, która daje mu go odpowiednio do jego słabości, tak i wybrani czerpią wszelki swój pokarm duchowy i wszelką moc z Maryi.

 

[15] 9. To do Maryi Bóg Ojciec powiedział: In Jacob inhabita: Moja Córko, zamieszkaj w Jakubie, to znaczy w moich wybranych, których figurą jest Jakub. To do Maryi Syn Boży rzekł; In Israel haereditare: Moja najdroższa Matko, miej dziedzictwo w Izraelu, to znaczy w wybranych. Wreszcie to do Maryi rzekł Duch Święty: In electis meis mitte radices: Zapuść, moja wierna Oblubienico, korzenie w moich wybranych. Ktokolwiek więc został powołany i wybrany, w tym mieszka Najświętsza Dziewica, to znaczy mieszka w jego duszy, a on pozwala Jej zapuścić tam korzenie głębokiej pokory, żarliwej miłości i wszelkich cnót…"

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, Promic Warszawa 2008, 1-15, s.13-27.

 

 

Modlitwy:

 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Ludwik Maria Grignon de Montfort

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas,  Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, – zmiłuj się nad nami.

Duch Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi,

Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali,

Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości,

Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu,

Duchu prawdy, pouczający nas o wielkiej Prawdzie,

Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,

Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający,

Duchu Boży, któryś jest w nas,

Duchu Mądrości i rozumu,

Duchu rady i męstwa,

Duchu umiejętności i pobożności,

Duchu bojaźni Bożej,

Duchu łaski i miłosierdzia,

Duchu mocy, miłości i umiaru,

Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju,

Duchu pokory i czystości,

Duchu dobroci i słodyczy,

Duchu łask wszelkich,

Duchu Święty, tajemnice Boże przenikający,

Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem niewymownym,

Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy stąpił,

Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia,

Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający,

Duchu Święty, wybraństwa dzieci Bożych,

Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, którym Apostołowie zostali napełnieni,

Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przebacz nam, Panie. Bądź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, – wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od pokus i zasadzek szatańskich,

Od zarozumiałości i rozpaczy,

Od opierania się Prawdzie objawionej,

Od uporu i zatwardziałości serca,

Od wszelkiej zmazy duszy i ciała,

Od ducha nieczystego,

Od wszelkiej złej woli,

Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna, – wybaw nas, Panie.

Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało,

Przez zstąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem,

Przez zstąpienie Twe na Apostołów,

W dzień sądu Twego,

My biedni grzesznicy, Cię prosimy, – wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy żyjąc z Ducha, również z Ducha działali, – wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbezcześcili,

Abyśmy żyjąc wedle Ducha, nie ulegali pożądaniom ciała,

Abyśmy nigdy nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym,

Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju,

Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi,

Abyśmy doświadczali wszelkiego Ducha, czy od Boga pochodzi,

Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, – wysłuchaj nas Panie.

 

Abyś nas swym Duchem wszechwładnym umocnił,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie

 

W. I odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się:
Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

Ave maris Stella

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

 

 

Litania Loretańska

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 


Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko Miłosierdzia, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin, 
Królowo pokoju, 
Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

Modlitwa do Maryi – Św. Ludwika Grignon de Montfort
Pozdrawiam Cię, Maryjo, ukochana Córko przedwiecznego Ojca, uwielbiona Matko Syna i wierna Oblubienico Ducha Świętego.
Pozdrawiam Cię, Maryjo, moja droga Matko, moja łagodna Pani i moja potężna Królowo.
Pozdrawiam Cię moja radości, moja chwało, moje serce i moja duszo!
Jesteś cała dla mnie przez miłosierdzie, a ja jestem cały Twój z powodu sprawiedliwości; choć niezupełnie jeszcze (jestem Twój)! Z tego powodu całkowicie się oddaje Tobie na nowo w niewolę, bez zatrzymywania dla siebie czy dla innych czegokolwiek. Jeśli widzisz coś we mnie, co nie należy do Ciebie, proszę Cię, usuń to ze mnie, co nie należy do Ciebie, proszę Cię usuń to ze mnie natychmiast i stań się absolutną Władczynią całej mojej istoty. Zniszcz, wykorzeń i unicestwij we mnie, co Bogu się nie podoba; zasadź, pielęgnuj i stwórz (we mnie), co Tobie przyjemność sprawi. Światło Twojej wiary niech rozprasza ciemności mojego ducha, a Twoja głęboka pokora niech zajmie miejsce mojej pychy; niech Twoje niezwykłe skupienie położy kres rozproszeniom mojej niespokojnej wyobraźni i niech Twoje nieustanne widzenie Boga napełni moją pamięć Jego obecnością. Ogień Twojego serca niech rozszerzy moje i rozpali moją letniość i oziębłość. Niech Twoje cnoty zajmą miejsce moich grzechów i niech Twoje zasługi będą u Boga moją ozdobą i ucieczką!
Na koniec, moja najdroższa i ukochana Matko, jeśli to możliwe, daj, abym nie miał już żadnego innego ducha – prócz Ducha Twojego – dla poznania Jezusa Chrystusa i Jego Boskich pragnień; abym nie miał już innej duszy – jak tylko Twoją – by wielbić i wysławiać Pana; abym nie miał już innego serca – prócz Twojego – bym mógł kochać Boga miłością czystą i żarliwą, jak Ty!
Nie proszę o wizje czy objawienia ani o upodobania lub przyjemności, nawet te duchowe. Tylko Ty widzisz jasno pomimo ciemności; Ty smakujesz w pełni, bez goryczy. Tylko Ty tryumfujesz w chwale po prawicy Twojego Syna w Niebie; Ty panujesz niepodzielnie nad aniołami i ludźmi, i złymi duchami, bez sprzeciwu i, ostatecznie, Ty sama według swej woli rozporządzasz całym bez wyjątku Bożym dobrem. To jest, o niebiańska Matko, najlepsza cząstka, którą otrzymałaś od Pana i której nigdy nie zostaniesz pozbawiona: to napełnia mnie wielką radością. Co do mnie, nie pragnę innej cząstki jak tylko tej, która była Twoim udziałem tu na ziemi: wierzyć, niczego nie smakując ani nie widząc; cierpieć z radością, bez pociechy ze strony stworzeń, umierać nieustannie dla siebie, bez wytchnienia; pracować usilnie dla Ciebie aż do śmierci, bez jakiejkolwiek korzyści, jako najnędzniejszy z twoich niewolników. Jedyną łaską, o którą Cię proszę przez Twoje miłosierne serce, jest to, abym każdego dnia i w każdej chwili mojego życia mógł wypowiadać potrójne Amen („niech się stanie”) – wszystkiemu, coś uczyniła, kiedy żyłaś na ziemi; Amen – wszystkiemu, co robisz teraz w Niebie i chcesz czynić na ziemi; Amen – wszystkiemu, co chcesz w mojej duszy uczynić, aby nie było tam miejsca na nic i dla nikogo innego, poza Tobą, abyś tylko Ty we mnie wysławiała Jezusa teraz i na wieki. Amen.

 

Różaniec święty – 5 tajemnic (do wyboru: część radosna, bolesna, chwalebna lub światła)

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!