1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

20 listopada 2023

28 listopada - Dwudziesty czwarty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

 

Siedem dni na poznanie Najświętszej Dziewicy 

 

Dzień Dwudziesty czwarty

 

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

„Bóg Ojciec dał światu swojego Jedynego tylko przez Maryję. Niezależnie od tego, ile westchnień wydawali patriarchowie, ile próśb słali prorocy i święcie starego Prawa przez cztery tysiące lat, aby mieć ten skarb. A tylko Maryja na Niego zasłużyła i znalazła łaskę u Boga dzięki mocy swoich modlitw i wzniosłości cnót. Jak mówi św. Augustyn, skoro świat był niegodny, żeby otrzymać Syna Bożego bezpośrednio z rąk Ojca, to Ojciec dał Go Maryi, aby świat otrzymał Go przez Nią. Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, ale w Maryi i przez Maryję. Bóg Duch Święty ukształtował Jezusa Chrystusa w Maryi, ale najpierw zapytał Ją o zgodę za pośrednictwem jednego z pierwszych sług swojego dworu.”

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP 16, Warszawa, 2018, s. 30-31.

 

 

W obliczu tych samych ciemności grzechu, które ogarniają dziś świat i chcą wedrzeć się do naszych serc, by zatruć naszą wiarę, Maryja staje się dla nas lampą, która świeci na naszej drodze i pozwala dotrzeć do celu. Tak mówi o Maryi św. Bernard: “Kiedy pośród zmiennych kolei teraźniejszości spostrzegasz, że to nie ty idziesz po ziemi, lecz gwałtowne wichry niosą cię to tu, to tam, wypatruj blasku tej gwiazdy, żeby nie ulec siłom żywiołu. Jeśli podniosą się wiatry pokus, jeśli wpadniesz na rafy cierpienia, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. W niebezpieczeństwach, trwogach, wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi. Jeżeli za Nią pójdziesz, nie zbłądzisz, jeżeli będziesz Ją prosił, nie popadniesz w rozpacz, jeżeli o Niej będziesz myślał, nie zginiesz. Jeśli Ona będzie cię trzymać za rękę, nie upadniesz; jeżeli będzie cię strzec, niczego nie musisz się obawiać; jeżeli Ona będzie twoją przewodniczką, nie zmęczysz się; jeżeli Ona będzie ci pomagać, szczęśliwie dotrzesz do portu”. Troszcząc się o Maryję, biorąc Ją za Matkę, zawierzając się każdego dnia Jej opiece zyskujemy Jej wsparcie w cierpieniach i światło na drodze naszego życia, które oświeca nasze ciemności. Każdy z nas potrzebuje tego światła, gdyż bez niego nie przejdziemy przez cierpienie. Obecność Maryi nie spowodowała, że Jezus przestał cierpieć, że Jego cierpienie zmniejszyło się o 50 %. Maryja nie wezwała lekarza, nie podała Jezusowi tabletki, nawet nie miała okazji podać Mu wody do picia. Jej obecność znaczyła jednak dla Jezusa na prawdę wiele i spowodowała, że nie poddał się w cierpieniu. Obecność Maryi w cierpieniach Kościoła i naszych cierpieniach nie sprawia, że znikają one w mgnieniu oka, lecz daje siłę do ich przezwyciężania, gdyż czujemy, że nie jesteśmy sami.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

"3. Wewnętrzna forma tego Nabożeństwa i jego Duch

[43] Powiedziałam następnie, że to nabożeństwo polega na czynieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi, przez Maryję i dla Maryi.

 

[44] Nie wystarczy raz oddać się Maryi jako niewolnik; nie wystarczy nawet czynić to co miesiąc i co tydzień: byłoby to nabożeństwo zbyt krótkotrwale i nie wzniosłoby duszy do doskonałości, do jakiej jest zdolne ją wznieść. Nie trzeba wielkiego trudu, by zapisać się do jakiegoś bractwa, przyjąć to nabożeństwo i codziennie odmawiać na głos kilka przepisanych modlitw; ale wielką trudnością jest wniknąć w ducha tego nabożeństwa, które ma uczynić duszę niewolnicą i wewnętrznie zależną od Najświętszej Dziewicy, a przez Nią od Jezusa.

Spotkałem wielu, którzy z godną podziwu żarliwością oddali się w Ich świętą niewolę, ale tylko zewnętrznie; lecz bardzo rzadko spotkałem takich, którzy przyjęli ducha tego nabożeństwa, a jeszcze mniej tych, którzy w nim wytrwali.

 

Działać z Maryją

[45] 1. Główną praktyką tego nabożeństwa jest pełnienie wszystkich uczynków z Maryją, to znaczy wzięcie Najświętszej Dziewicy za doskonały wzór wszystkiego, co należy czynić.

 

[46] Dlatego nim się cokolwiek podejmie, trzeba się wyrzec samego siebie i swych najlepszych zamiarów; trzeba przekreślić się przed Bogiem, jako ktoś sam z siebie niezdolny do jakiegokolwiek dobra nadprzyrodzonego i jakiegokolwiek uczynku pożytecznego do zbawienia; trzeba się uciec do Najświętszej Dziewicy i zjednoczyć się z Nią i Jej zamysłami, choćby nieznanymi; trzeba zjednoczyć się przez Maryję z zamysłami Jezusa Chrystusa , to znaczy złożyć siebie jako narzędzie w ręce Najświętszej Dziewicy, by Ona działała w nas, z nas i dla nas, według swego upodobania, dla większej chwały swojego Syna i przez swego Syna, Jezusa, dla chwały Ojca; tak by podejmować życie wewnętrzne i duchowe działanie jedynie pozostając zależnym od Niej…

 

Działać w Maryi

[47] 2. Trzeba czynić wszystko w Maryi, to znaczy nabierać stopniowo zwyczaju skupiania się w sobie samym, by tam kształtować niewielkie wyobrażenie czy duchowy obraz Najświętszej Dziewicy. Stanie się ona dla duszy Oratorium, gdzie dusza będzie zanosiła wszystkie swoje prośby do Boga, nie lękając się, ze zostanie odtrącona; stanie się Wieżą Dawidową, by tam mogła chronić się przed nieprzyjaciółmi; zapalną Lampą, by oświetlała całe wnętrze i płonęła miłością Bożą; świętym Ołtarzem, by widziała Boga przy sobie; i wreszcie jej jedynym Wszystkim w Bogu, jej wszelką pomocą. Jeśli dusza się modli, będzie to w Maryi; Jeśli przyjmuje Jezusa w Komunii Świętej, złoży Go w Maryi, by tam się Nim radować; jeśli działa, będzie to w Maryi; i wszędzie i we wszystkim będzie ona dokonywać wyrzeczenia się siebie…

 

Działać przez Maryję

[48] 3. Do Pana naszego należy iść zawsze jedynie za Jej wstawiennictwem i korzystać z zaufania, jakim Ona u Niego się cieszy, nigdy nie prosząc Go o nic samemu…

Działać dla Maryi

 

[49] 4. Wszystkie swoje uczynki należy spełniać dla Maryi, to znaczy będąc niewolnikiem tej dostojnej Księżniczki trzeba, by dusza pracowała tylko dla Niej, tylko dla Jej korzyści, dla jej chwały, jako bezpośredniego celu, i dla chwały Bożej jako celu ostatecznego. [Winna] ona więc we wszystkim, co czyni, wyrzec się miłości własnej, która w sposób prawie niedostrzegalny staje się niemal zawsze celem, i powtarzać często z głębi serca: O moja najdroższa Pani, to dla Ciebie idę tu albo tam, czynię to czy tamto, znoszę to cierpienie czy tę zniewagę!

 

[50] Strzeż się, duszo wybrana, byś nie sądziła, że najlepiej jest zmierzać prosto do Jezusa, prosto do Boga w działaniu i intencji; jeśli chcesz iść tam bez Maryi, twoje działanie, twoja intencja nie będą miały wielkiej wartości; ale jeśli idziesz tam przez Maryję, jest to działanie Maryi w tobie, a więc będzie ono bardzo wzniosłe i godne Boga.

 

[51] Nadto strzeż się, byś nie próbowała na siłę odczuwać i kosztować tego, co mówisz i czynisz: mów i czyń wszystko w czystej wierze, jaką miała Maryja na ziemi i jakiej użyczy ci Ona z czasem; pozostaw swej Pani, biedna mała niewolnico, jasne widzenie Boga, uniesień, radości, rozkosz, bogactw, a dla siebie weź jedynie czystą wiarę, pełną, zniechęceń, rozproszeń, znużenia, oschłości; mów: Amen, niech się tak stanie, temu, co czyni Maryja, moja Pani w Niebie: to właśnie jest najlepsze, co mogę teraz czynić…

 

[52] Strzeż się także, by nie niepokoić się, jeśli nie cieszysz się natychmiast słodką obecnością Najświętszej Dziewicy w twoim wnętrzu. Ta łaska nie wszystkim jest dana; a kiedy Bóg w swoim wielkim miłosierdziu obdarza nią dusze, łatwo może ona ją utracić, jeśli nie jest wierna praktyce częstego skupienia; gdyby zdarzyło ci się podobne nieszczęście, wróć spokojnie i przeproś publicznie twoją Władczynię."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, Promic Warszawa 2008, 43-52, s.57-64.

 

 

 

Modlitwy:

 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Ludwik Maria Grignon de Montfort

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas,  Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, – zmiłuj się nad nami.

Duch Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi,

Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali,

Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości,

Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu,

Duchu prawdy, pouczający nas o wielkiej Prawdzie,

Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,

Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający,

Duchu Boży, któryś jest w nas,

Duchu Mądrości i rozumu,

Duchu rady i męstwa,

Duchu umiejętności i pobożności,

Duchu bojaźni Bożej,

Duchu łaski i miłosierdzia,

Duchu mocy, miłości i umiaru,

Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju,

Duchu pokory i czystości,

Duchu dobroci i słodyczy,

Duchu łask wszelkich,

Duchu Święty, tajemnice Boże przenikający,

Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem niewymownym,

Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy stąpił,

Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia,

Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający,

Duchu Święty, wybraństwa dzieci Bożych,

Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, którym Apostołowie zostali napełnieni,

Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przebacz nam, Panie. Bądź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, – wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od pokus i zasadzek szatańskich,

Od zarozumiałości i rozpaczy,

Od opierania się Prawdzie objawionej,

Od uporu i zatwardziałości serca,

Od wszelkiej zmazy duszy i ciała,

Od ducha nieczystego,

Od wszelkiej złej woli,

Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna, – wybaw nas, Panie.

Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało,

Przez zstąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem,

Przez zstąpienie Twe na Apostołów,

W dzień sądu Twego,

My biedni grzesznicy, Cię prosimy, – wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy żyjąc z Ducha, również z Ducha działali, – wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbezcześcili,

Abyśmy żyjąc wedle Ducha, nie ulegali pożądaniom ciała,

Abyśmy nigdy nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym,

Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju,

Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi,

Abyśmy doświadczali wszelkiego Ducha, czy od Boga pochodzi,

Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, – wysłuchaj nas Panie.

 

Abyś nas swym Duchem wszechwładnym umocnił,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie

 

W. I odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się:
Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

Ave maris Stella

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

 

 

Litania Loretańska

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 


Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko Miłosierdzia, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin, 
Królowo pokoju, 
Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

Modlitwa do Maryi – Św. Ludwika Grignon de Montfort
Pozdrawiam Cię, Maryjo, ukochana Córko przedwiecznego Ojca, uwielbiona Matko Syna i wierna Oblubienico Ducha Świętego.
Pozdrawiam Cię, Maryjo, moja droga Matko, moja łagodna Pani i moja potężna Królowo.
Pozdrawiam Cię moja radości, moja chwało, moje serce i moja duszo!
Jesteś cała dla mnie przez miłosierdzie, a ja jestem cały Twój z powodu sprawiedliwości; choć niezupełnie jeszcze (jestem Twój)! Z tego powodu całkowicie się oddaje Tobie na nowo w niewolę, bez zatrzymywania dla siebie czy dla innych czegokolwiek. Jeśli widzisz coś we mnie, co nie należy do Ciebie, proszę Cię, usuń to ze mnie, co nie należy do Ciebie, proszę Cię usuń to ze mnie natychmiast i stań się absolutną Władczynią całej mojej istoty. Zniszcz, wykorzeń i unicestwij we mnie, co Bogu się nie podoba; zasadź, pielęgnuj i stwórz (we mnie), co Tobie przyjemność sprawi. Światło Twojej wiary niech rozprasza ciemności mojego ducha, a Twoja głęboka pokora niech zajmie miejsce mojej pychy; niech Twoje niezwykłe skupienie położy kres rozproszeniom mojej niespokojnej wyobraźni i niech Twoje nieustanne widzenie Boga napełni moją pamięć Jego obecnością. Ogień Twojego serca niech rozszerzy moje i rozpali moją letniość i oziębłość. Niech Twoje cnoty zajmą miejsce moich grzechów i niech Twoje zasługi będą u Boga moją ozdobą i ucieczką!
Na koniec, moja najdroższa i ukochana Matko, jeśli to możliwe, daj, abym nie miał już żadnego innego ducha – prócz Ducha Twojego – dla poznania Jezusa Chrystusa i Jego Boskich pragnień; abym nie miał już innej duszy – jak tylko Twoją – by wielbić i wysławiać Pana; abym nie miał już innego serca – prócz Twojego – bym mógł kochać Boga miłością czystą i żarliwą, jak Ty!
Nie proszę o wizje czy objawienia ani o upodobania lub przyjemności, nawet te duchowe. Tylko Ty widzisz jasno pomimo ciemności; Ty smakujesz w pełni, bez goryczy. Tylko Ty tryumfujesz w chwale po prawicy Twojego Syna w Niebie; Ty panujesz niepodzielnie nad aniołami i ludźmi, i złymi duchami, bez sprzeciwu i, ostatecznie, Ty sama według swej woli rozporządzasz całym bez wyjątku Bożym dobrem. To jest, o niebiańska Matko, najlepsza cząstka, którą otrzymałaś od Pana i której nigdy nie zostaniesz pozbawiona: to napełnia mnie wielką radością. Co do mnie, nie pragnę innej cząstki jak tylko tej, która była Twoim udziałem tu na ziemi: wierzyć, niczego nie smakując ani nie widząc; cierpieć z radością, bez pociechy ze strony stworzeń, umierać nieustannie dla siebie, bez wytchnienia; pracować usilnie dla Ciebie aż do śmierci, bez jakiejkolwiek korzyści, jako najnędzniejszy z twoich niewolników. Jedyną łaską, o którą Cię proszę przez Twoje miłosierne serce, jest to, abym każdego dnia i w każdej chwili mojego życia mógł wypowiadać potrójne Amen („niech się stanie”) – wszystkiemu, coś uczyniła, kiedy żyłaś na ziemi; Amen – wszystkiemu, co robisz teraz w Niebie i chcesz czynić na ziemi; Amen – wszystkiemu, co chcesz w mojej duszy uczynić, aby nie było tam miejsca na nic i dla nikogo innego, poza Tobą, abyś tylko Ty we mnie wysławiała Jezusa teraz i na wieki. Amen.

 

Różaniec święty – 5 tajemnic (do wyboru: część radosna, bolesna, chwalebna lub światła)

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!