1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

20 listopada 2023

29 listopada - Dwudziesty piąty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

 

Siedem dni na poznanie Najświętszej Dziewicy 

 

Dzień Dwudziesty piąty

 

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

„Kiedy Maryja zapuści korzenie w jakiejś duszy, sprawia w niej cuda łaski, które tylko Ona może sprawić, ponieważ tylko Ona jest płodną Dziewicą, która nigdy nie miała i nigdy nie znajdzie podobnej sobie w czystości i płodności. Maryja wraz z Duchem Świętym wydała największe dzieło, jakie kiedykolwiek było i kiedykolwiek będzie, Boga-Człowieka, i tym samym zdziałała największe rzeczy, jakie będą w czasach ostatecznych. Jej jest zastrzeżone kształtowanie i wychowanie wielkich świętych, którzy będą żyli przy końcu świata; gdyż tylko ta wyjątkowa i cudowna Dziewica może w jedności z Duchem Świętym sprawiać rzeczy wyjątkowe i niezwykłe.”

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP 35, Warszawa, 2018, s. 48-49.

 

 

Świadomość bycia kochanym przez kogoś, zwłaszcza gdy się cierpi jest tym, co dodaje sił w dźwiganiu krzyża. Cierpienie staje się piekłem wówczas, gdy człowiek zostaje sam, gdy nie ma kogoś przy jego boku, kto by go wsparł, pocieszył, pomógł albo po prostu zwyczajnie przy nim był. Jezus nie był sam podczas całej krzyżowej drogi, była tam osoba, która najbardziej Go kochała, od pierwszego uderzenia jego serca, gdy był jeszcze pod Jej sercem. Maryja nie zamieniła ze swym Synem ani jednego słowa, lecz w tym momencie nie liczyły się żadne słowa, sama obecność mówiła więcej niż tysiące słów. Są takie chwile w życiu naszych bliskich, kiedy słowa, choćby najbardziej szczere i tkliwe nie wystarczają, kiedy nie wiemy, co powiedzieć, bo bezmiar ich cierpienia jest tak wielki, że nie da się niczym zakleić, zakryć czy załagodzić. Jedyną pomocą jest staje się wówczas nasza obecność, milcząca obecność miłości, świadomość, że w tym co się dzieje nie są zdani tylko na siebie. Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie. Taki bezinteresowny dar Maryja czyni z siebie samej, gdy nie ucieka przed naszymi cierpieniami, problemami czy słabościami, lecz trwa przy nas do końca, tak jak trwała przy swoim Synu do końca, aż do zdjęcia Jego poranionego Ciała z krzyża.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

 

"4.Skutki, jakie wywołuje w duszy wiernej

[53] Doświadczanie nauczy cię tego nieskończenie lepiej niż wszystko, co na ten temat ci mówię, i znajdziesz, jeśli byłaś wierna tej niewielkiej cząstce, jaką ci powiedziałem, tak wiele jest bogactw i łask w tej praktyce, że będziesz zaskoczona, a twoja dusza napełni się cala radością…

 

[54] Pracujemy więc, najdroższa duszo, i postępujemy tak, by przez to nabożeństwo wiernie praktykowane dusza Maryi była w nas, by wielbić Pana, by duch Maryi był w nas, by radować się w Bogu, swoim Zbawcy. Oto słowa św. Ambrożego: Sit in singulis anima Mariae ut magnificet Dominum, [sit] in singulis spirytus Mariae [ut] excultet in Deo …. I nie sądźmy, by było większą chwałą i szczęściem przebywać na łonie Abrahama, którym jest raj, niż na łonie Maryi, gdyż tam Bóg umieścił swój tron. Oto słowa świętego opata Guerryka: Ne credideris majoris esse felicitatis habitare in sinu Abrahae, qui [vocatur] Paradisus, quam in sinu Mariae in quo Dominus thronum suum posuit.

 

[55] To nabożeństwo, wiernie praktykowane, wywołuje w duszy rozliczne skutki. Jednak dar główny, jakim cieszą się dusze, to ustanowienie tu na ziemi życia Maryi w duszy, tak że to już nie dusza żyje, ale Maryja w niej, albo dusza Maryi staje się, by tak powiedzieć, jej duszą. Otóż jeśli dzięki niewysłowionej, lecz prawdziwej łasce, Najświętsza Maryja jest Królową w duszy, to jakich cudów w niej nie dokonuje? Jako sprawczyni wielkich cudów, zwłaszcza wewnętrznych, działa w ukryciu, nawet bez wiedzy duszy, która, wiedząc o tym, mogłaby zniszczyć piękno Jej dzieł…

 

[56] Ponieważ jest Ona wszędzie Dziewicą płodną, wnosi do każdego wnętrza, w którym przebywa, czystość serca i ciała, czystość w intencjach i zamiarach, obfitowanie w dobre czyny. Nie sądź, droga duszo, że Maryja, najpłodniejsza ze wszystkich stworzeń, która zrodziła nawet Boga, pozostaje bezczynna w duszy wiernej. Ona sprawia, że dusza żyje nieustannie w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus w niej. Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis, a skoro Jezus Chrystus jest także owocem Maryi w każdej poszczególnej duszy i w całym świecie w ogóle, to zawłaszcza w duszy, w której Ona przebywa, Jezus Chrystus jest jej Owocem i Jej Arcydziełem.

 

[57] Wreszcie Maryja staje się wszystkim dla tej duszy u Jezusa Chrystusa; oświeca jej umysł swoją czystą wiarą. Swoją pokorą pogłębia jej serce, rozszerza ją i rozpala swoją miłością, oczyszcza własną czystością, uszlachetnia i powiększa swoim macierzyństwem. Ale po cóż się zatrzymuję? Tylko doświadczenie uczy o tych cudach Maryi, które są niewiarygodne dla ludzi uczonych i pysznych, a nawet dla ogółu pobożnych mężczyzn i niewiast…

 

[58] Skoro to przez Maryje Bóg po raz pierwszy przyszedł na świat w uniżeniu i wyniszczeniu, to czy nie można by tez powiedzieć, że przez Maryje Bóg przyjdzie po raz drugi, jak tego oczekuje cały Kościół, by zapanować wszędzie oraz sadzić żywych i umarłych? Jak to się stanie i kiedy to się stanie, któż to wie? Jednak wiem dobrze, że Bóg, którego myśli są bardziej odlegle od naszych niż niebo od ziemi, przyjdzie w czasie i w sposób najmniej oczekiwany przez ludzi, nawet tych najbardziej uczonych i najlepiej znających Pismo Święte, które na ten temat mówi bardzo niejasno.

 

[59] Trzeba wierzyć także, że na końcu czasów, a może wcześniej, niż myślimy, Bóg wzbudzi ludzi wielkich, pełnych Ducha Świętego i ducha Maryi, dla których ta Najświętsza Władczyni dokona wielkich cudów w świecie, by zniszczyć grzech i nad królestwem zepsutego świata ustanowić królestwo swojego Syna Jezusa Chrystusa; i właśnie przez to nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, które tu zaledwie szkicuję i pomniejszam ja z powodu mej słabości, ci święci ludzie osiągną wszystko…

 

5. Praktyki zewnętrzne

[60] Prócz wewnętrznego praktykowania tego nabożeństwa, o którym mówiliśmy, są jeszcze praktyki zewnętrzne, których nie należy pomijać ani zaniedbywać…

 

Akt poświecenia i jego odnawianie

[61] Pierwsza praktyka jest oddanie się Jezusowi Chrystusowi jakiegoś szczególnego dnia, przez ręce Maryi, której stajemy się niewolnikami, i przyjęcie tego dnia w tej intencji Komunii Świętej oraz spędzenie go na modlitwie; ten akt poświecenia będziemy odnawiać przynajmniej co roku tego samego dnia.

 

Składanie daniny Najświętszej Dziewicy

[62] Drugą praktyką jest składanie co roku, tego samego dnia, małej daniny Najświętszej Dziewicy na znak naszego poddaństwa i zależności: był to zawsze wyraz hołdu niewolników względem ich Panow. Tą daniną [jest] albo jakieś umartwienie, albo jałmużna, albo pielgrzymka, albo modlitwa. Błogosławiony Maryn, według relacji jego brata, św. Piotra Damiana, brał publicznie chłostę każdego roku tego samego dnia przed ołtarzem Najświętszej Dziewicy. Nie żąda się ani nie doradza takiej gorliwości; jednak, jeśli nie dajemy Maryi wiele, to trzeba przynajmniej ofiarować to, co się Jej przedstawia, z sercem pokornym i prawdziwie wdzięcznym.

 

Szczególne obchodzenie święta Zwiastowania

[63] Trzecią jest obchodzenie co roku ze szczególnym nabożeństwem święta Zwiastowania, które jest głównym świętem tego nabożeństwa, a zostało ustanowione, byśmy czcili i naśladowali zależność, jakiej Słowo Przedwieczne poddało się tego dnia z miłości do nas…

 

Odmawianie Koronki i Magnificat

[64] Czwartą praktyką zewnętrzną jest codzienne odmawianie, bez zobowiązania pod grzechem w przypadku zaniedbania, Koronki do Najświętszej Dziewicy, złożonej z trzech Pater i dwunastu Ave, oraz częste odmawianie Magnificat, jedynej pieśni Maryi, jaka posiadamy, by dziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa i przyciągnąć nowe; zwłaszcza nie należy zapomnieć o odmawianiu go po Komunii Świętej, jako dziękczynienia, co też czyniła po Komunii, jak utrzymuje uczony Gerson, sama Najświętsza Dziewica."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, Promic Warszawa 2008, 53-64, s.64-72.

 

Modlitwy:

 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Ludwik Maria Grignon de Montfort

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas,  Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, – zmiłuj się nad nami.

Duch Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi,

Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali,

Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości,

Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu,

Duchu prawdy, pouczający nas o wielkiej Prawdzie,

Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,

Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający,

Duchu Boży, któryś jest w nas,

Duchu Mądrości i rozumu,

Duchu rady i męstwa,

Duchu umiejętności i pobożności,

Duchu bojaźni Bożej,

Duchu łaski i miłosierdzia,

Duchu mocy, miłości i umiaru,

Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju,

Duchu pokory i czystości,

Duchu dobroci i słodyczy,

Duchu łask wszelkich,

Duchu Święty, tajemnice Boże przenikający,

Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem niewymownym,

Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy stąpił,

Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia,

Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający,

Duchu Święty, wybraństwa dzieci Bożych,

Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, którym Apostołowie zostali napełnieni,

Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przebacz nam, Panie. Bądź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, – wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od pokus i zasadzek szatańskich,

Od zarozumiałości i rozpaczy,

Od opierania się Prawdzie objawionej,

Od uporu i zatwardziałości serca,

Od wszelkiej zmazy duszy i ciała,

Od ducha nieczystego,

Od wszelkiej złej woli,

Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna, – wybaw nas, Panie.

Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało,

Przez zstąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem,

Przez zstąpienie Twe na Apostołów,

W dzień sądu Twego,

My biedni grzesznicy, Cię prosimy, – wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy żyjąc z Ducha, również z Ducha działali, – wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbezcześcili,

Abyśmy żyjąc wedle Ducha, nie ulegali pożądaniom ciała,

Abyśmy nigdy nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym,

Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju,

Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi,

Abyśmy doświadczali wszelkiego Ducha, czy od Boga pochodzi,

Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, – wysłuchaj nas Panie.

 

Abyś nas swym Duchem wszechwładnym umocnił,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie

 

W. I odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się:
Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

Ave maris Stella

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

 

 

Litania Loretańska

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 


Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko Miłosierdzia, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin, 
Królowo pokoju, 
Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

Modlitwa do Maryi – Św. Ludwika Grignon de Montfort
Pozdrawiam Cię, Maryjo, ukochana Córko przedwiecznego Ojca, uwielbiona Matko Syna i wierna Oblubienico Ducha Świętego.
Pozdrawiam Cię, Maryjo, moja droga Matko, moja łagodna Pani i moja potężna Królowo.
Pozdrawiam Cię moja radości, moja chwało, moje serce i moja duszo!
Jesteś cała dla mnie przez miłosierdzie, a ja jestem cały Twój z powodu sprawiedliwości; choć niezupełnie jeszcze (jestem Twój)! Z tego powodu całkowicie się oddaje Tobie na nowo w niewolę, bez zatrzymywania dla siebie czy dla innych czegokolwiek. Jeśli widzisz coś we mnie, co nie należy do Ciebie, proszę Cię, usuń to ze mnie, co nie należy do Ciebie, proszę Cię usuń to ze mnie natychmiast i stań się absolutną Władczynią całej mojej istoty. Zniszcz, wykorzeń i unicestwij we mnie, co Bogu się nie podoba; zasadź, pielęgnuj i stwórz (we mnie), co Tobie przyjemność sprawi. Światło Twojej wiary niech rozprasza ciemności mojego ducha, a Twoja głęboka pokora niech zajmie miejsce mojej pychy; niech Twoje niezwykłe skupienie położy kres rozproszeniom mojej niespokojnej wyobraźni i niech Twoje nieustanne widzenie Boga napełni moją pamięć Jego obecnością. Ogień Twojego serca niech rozszerzy moje i rozpali moją letniość i oziębłość. Niech Twoje cnoty zajmą miejsce moich grzechów i niech Twoje zasługi będą u Boga moją ozdobą i ucieczką!
Na koniec, moja najdroższa i ukochana Matko, jeśli to możliwe, daj, abym nie miał już żadnego innego ducha – prócz Ducha Twojego – dla poznania Jezusa Chrystusa i Jego Boskich pragnień; abym nie miał już innej duszy – jak tylko Twoją – by wielbić i wysławiać Pana; abym nie miał już innego serca – prócz Twojego – bym mógł kochać Boga miłością czystą i żarliwą, jak Ty!
Nie proszę o wizje czy objawienia ani o upodobania lub przyjemności, nawet te duchowe. Tylko Ty widzisz jasno pomimo ciemności; Ty smakujesz w pełni, bez goryczy. Tylko Ty tryumfujesz w chwale po prawicy Twojego Syna w Niebie; Ty panujesz niepodzielnie nad aniołami i ludźmi, i złymi duchami, bez sprzeciwu i, ostatecznie, Ty sama według swej woli rozporządzasz całym bez wyjątku Bożym dobrem. To jest, o niebiańska Matko, najlepsza cząstka, którą otrzymałaś od Pana i której nigdy nie zostaniesz pozbawiona: to napełnia mnie wielką radością. Co do mnie, nie pragnę innej cząstki jak tylko tej, która była Twoim udziałem tu na ziemi: wierzyć, niczego nie smakując ani nie widząc; cierpieć z radością, bez pociechy ze strony stworzeń, umierać nieustannie dla siebie, bez wytchnienia; pracować usilnie dla Ciebie aż do śmierci, bez jakiejkolwiek korzyści, jako najnędzniejszy z twoich niewolników. Jedyną łaską, o którą Cię proszę przez Twoje miłosierne serce, jest to, abym każdego dnia i w każdej chwili mojego życia mógł wypowiadać potrójne Amen („niech się stanie”) – wszystkiemu, coś uczyniła, kiedy żyłaś na ziemi; Amen – wszystkiemu, co robisz teraz w Niebie i chcesz czynić na ziemi; Amen – wszystkiemu, co chcesz w mojej duszy uczynić, aby nie było tam miejsca na nic i dla nikogo innego, poza Tobą, abyś tylko Ty we mnie wysławiała Jezusa teraz i na wieki. Amen.

 

Różaniec święty – 5 tajemnic (do wyboru: część radosna, bolesna, chwalebna lub światła)

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!