1. pl
 2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

16 czerwca 2023

Modlitwy z dnia skupienia 06/04/2023

Grupa Modlitewna pod wezwaniem

Najświętszej Maryi Panny

Wspomożycielki Wiernych i Świętego MichałaArchanioła

 

 

Witamy bardzo serdecznie na kolejnym dniu skupienia

 

06/04/2023

 

„Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tychpłomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoimpośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”.

Słowa Pana Jezusa do św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690)

 

 

Modlitwa św. Jana XXIII

 

Duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa. Spraw, aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata, była mocna i stała. Przyspiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego. Rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgnął wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione Krwią Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo. Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś nas na wyżyny pokory, prawdziwej bojaźni i wielkodusznej odwagi.

Niech żadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania. Niech dla samolubnej korzyści i przez niedbalstwo nasze nie będą deptane prawa sprawiedliwości. Niech żadne wyrachowania nie sprowadzą szerokiego zasięgu miłości do ciasnych, małych egoizmów. Niech wszystko w nas będzie czyste i wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość do ofiar, gotowość na krzyż i na śmierć. Niech wszystko będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół, na jego instytucje, na poszczególne dusze i narody świata całego. Amen

 

 

O dar miłości i życie miłością

 

Duchu Święty, Miłości przedwieczna Boga Ojca i Syna

Racz mi udzielić miłości Twojej, abym Boga i bliźniego mógł i chciał kochać

Daj radości Twoją, abym w Bogu szukał pocieszenia

Daj pokój Twój, aby nic szczęścia duszy mojej zniszczyć nie zdołało

Daj cierpliwość, abym chętnie i troskliwie służył braciom

Daj miłosierdzie Twoje, abym dobrze czynić chciał i umiał

Daj łaskawość Twoją, abym był skłonny zawsze przebaczać

Daj słodycz Twoją, abym wady i słabości braci pogodnie znosił

Daj wiarę, abym pobożnie trwał przy Tobie

Daj skromność w myślach, słowach i uczynkach moich

Daj wstrzemięźliwość i czystość, abym nigdy złem nie plamił duszy i ciała mojego.

 

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

 

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen

 

 

Koronka do Niepokalanego Serca Maryi

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, wzorze wierności w wypełnianiu wszystkich obowiązków, spraw, abym także ja pełnił z tą samą żarliwością i stałością moje obowiązki wobec Boga, siebie samego i bliźniego.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, pełen łaski przybytku Najwyższego, spraw, abym także ja żył w łasce, uznawał siebie za żywą świątynię Ducha Świętego, uciekał ze wszelką cenę od grzechu i naprawił przeszłe winy przez skruchę i pokutę.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, błogosławione pośród wszystkich z powodu wiary w słowo Boga, spraw, abym wierzył ze stałością i radością we wszystkie prawdy objawione i strzegł zazdrośnie skarbu wiary.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, we wszystkim zawsze zgodne z wolą Bożą, spraw, abym także ja nie zapominał, że moim celem na ziemi jest pełnienie woli Bożej, jaka by ona nie była i ile mnie kosztowała.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, zjednoczone stale z Bogiem doskonałym życiem wewnętrznym, spraw, abym także ja wzniósł się do Boga z całej duszy, w skupieniu i w modlitwie.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, głęboko pokorne mimo najwyższej godności Matki Boga, uproś mi łaskę poznania mojej nicości, akceptowania nieuniknionych upokorzeń życia i nieszukania nigdy ludzkiej chwały.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, uproś mi łaskę umiłowania czystości serca, którą Jezus ogłosił prawdziwą radością na ziemi i nieodzowną cnotą, aby zobaczyć Boga w niebie.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, łagodne jak Serce Bożego Syna, uproś mi łaskę, abym umiał zwyciężać każdy atak gniewu, wszelkie zniechęcenie w obliczu trudności, przeciwności i obrazy.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, zawsze spokojne pośród najokrutniejszych cierpień, uproś mi łaskę powtarzania w różnych doświadczeniach życia pokornego chrześcijańskiego fiat.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, wzorcu poddania władzy rodzinnej, religijnej i cywilnej, spraw, abym Cię naśladował, rozpoznając zawsze w moich zwierzchnikach przedstawicieli Boga.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, będące cale matczyną dobrocią dla swoich dzieci w ich potrzebach, spraw, abym także ja kochał mojego bliźniego jak siebie samego, nie odmawiając mu nigdy rady, modlitwy i pomocy.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

 1. Niepokalane Serce Maryi, cale gorejące dla zbawienia dusz, spraw, abym także ja usłyszał ducha apostolatu za grzeszników i niewiernych, miał współczucie dla dusz w czyśćcu i pracował z całych sił dla szerzenia na świecie królestwa Jezusa Chrystusa oraz wzrostu w niebie liczby świętych.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości na­szych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,

Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Jezu cichy i pokornego Serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imie­niu grzeszników Ci składa, daj się prze­błagać tym, którzy żebrzą Twego miło­sierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chry­stusa, który z Tobą żyje i króluje na wie­ki wieków. Amen.

 

Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

 

O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przyka­zaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!